Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – wstępne informacje

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, w zakresie opisanym w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach. Stosownie do wybranej opcji i zakresu ochrony, a także indywidualnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, przedmiotem ubezpieczenia mogą być również: zdrowie ubezpieczonego, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub następstwa chorób. Dodatkowe klauzule o jakie można rozszerzać ubezpieczenia na życie to wypłata świadczenia w razie śmierci członka rodziny lub urodzenia dziecka. Niektóre umowy łączą w sobie ochronę życia z funkcjami funduszu ubezpieczeniowego.. W ubezpieczeniu na życie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierć, wypadek albo choroba ubezpieczonego), pod warunkiem spełnieniu wymogów opisanych w OWU, zapewniana jest wypłata świadczenia beneficjentom lub bliskim ubezpieczonego (wskazanym podczas zawierania ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na życie – co wybrać

Najczęściej ubezpieczenia na życie zawiera się do przy zakupie nieruchomości. Banki udzielając kredytu hipotecznego wymagają cesji z ubezpieczenia na życie, które zapewnia spłatę kredytu po śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie może także dać rodzinie niezbędne środki w razie śmierci osoby, która jest głównym żywicielem rodziny. W zależności od tego na jaki cel ma być przeznaczone ewentualne świadczenie, warto odpowiednio dobrać sumę ubezpieczenia – tak aby zabezpieczyła ona przyszłe wydatki rodziny, takie jak spłaty kredytów, wykształceniem potomstwa, utrzymanie domu i życie na odpowiednim poziomie. Nawet w przypadku zawierania ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego, warto zadać sobie pytanie czy suma ubezpieczenia ma wystarczać tylko na spłatę kredytu, czy również zapewnić środki dla spadkobierców. Niezbędne jest również wykonanie analizy długość okresu ubezpieczenia. Warto odpowiedzieć na pytanie czy ochrona ma trwać tylko do czasu spłaty najważniejszych zobowiązań, do czasu uzyskania pełnoletniości przez dzieci, czy do końca aktywności zawodowej ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie – typy ochrony ubezpieczeniowej

Podstawowe ubezpieczenia na życie chronią w okresach rocznych od ryzyk związanych z nieszczęśliwymi wypadkami. Zapewniają wypłatę świadczenia jedynie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku – w różnych opcjach ochrona może dotyczyć tylko wypadków komunikacyjnych. Składka za to ubezpieczenia z reguły nie przekracza kwoty ok. 200zł rocznie (może być niższa lub wyższa – w zależności od konkretnej oferty) i jest niezależna od wieku osoby ubezpieczonej. Suma ubezpieczenia jest stała i nie podlega negocjacjom, ale jeden ubezpieczony może posiadać kilka polis jeśli potrzebuje ochrony na wyższą kwotę. Przy tym ubezpieczeniu najczęściej nie ma potrzeby wykonywania badań lekarskich. Dla klientów poszukujących ochrony w szerszym zakresie, obejmującej również śmierć w wyniku choroby lub z przyczyn naturalnych dobrą opcją jest zawarcie terminowego ubezpieczenia na życie. Najczęściej zawierane jest na okres od 5 lat nawet do kilkudziesięciu lat (maksymalny wiek do jakiego może trwać ochrona jest podany w ogólnych warunkach ubezpieczenia). W przypadku tego produktu sumę ubezpieczenia jest wybierana przez ubezpieczonego – w zależności od indywidualnych potrzeb. Dostępne są także dodatkowe klauzule zwiększające zakres ochrony o:

- śmierć będącą skutkiem nieszczęśliwego wypadku (dodatkowo wypadku komunikacyjnego)

- koszty leczenia szpitalnego

- skutki poważnego zachorowania

- trwałą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- inwalidztwo

- przejęcie opłacanie składek w razie niezdolności do pracy

- złamanie kości

Dodatkowe opcje dostępne są za dopłatą, a ubezpieczający może określić wysokość sumy ubezpieczenia w poszczególnych klauzulach.

Ubezpieczenie na życie – wyłączenia

Zawierając umowę ubezpieczyciel określa ryzyko śmierci osoby ubezpieczonej, na podstawie oceny jej stanu zdrowia. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie badań lekarskich. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które ubezpieczony zataił przy sporządzaniu wniosku (w szczególności choroby, które nie zostały ujawnione przez zawierającego ubezpieczenie). Wyłączone są także skutki zdarzeń powstałych w wyniku działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych, czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu oraz w wyniku umyślnego popełnienia przestępstwa. Najczęściej w czasie pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia terminowego wyłączona jest również śmierć samobójcza.

Ubezpieczenie na życie - oferta

Ponieważ składka za terminowe ubezpieczenie na życie jest kalkulowana indywidualnie dla każdego przypadku, sporządzenie wstępnej oferty wymaga podania wieku osoby ubezpieczonej, oczekiwanej sumy ubezpieczenia, okresu ochrony oraz klauzul, które miałyby być włączone do umowy głównej. Warto zaznaczyć, że ubezpieczony może także zdefiniować składkę, którą jest gotów płacić miesięcznie i na tej podstawie wyliczana zostanie suma ubezpieczenia. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze dopasowanie polisy do indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej. Szczegółową ofertę można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie (dane kontaktowe na stronie http://vispar.pl/kontakt.html) lub wysyłając maila na adres biuro@vispar.pl. Więcej informacji na temat ubezpieczenia na życie znajduje się w osobnym artykule.