Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie cargo

ubezpieczenie cargo

Przedmiotem ubezpieczenia cargo są ładunki przewożone w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym (także mieszanym). Zakres ochrony obejmuje przedmioty transportowane taborem własnym lub obcym, wobec których właściciel ładunku ponosi ryzyko uszkodzenia, utraty albo ubytku rzeczy. Ubezpieczenie cargo oferowane jest w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Zdarzenia losowe takie jak: pożar, deszcz nawalny lub grad, wiatr, kradzież i rabunek, osunięcie ziemi, lawina, powódź, upadek na pojazd obiektu zewnętrznego, trzęsienie ziemi, piorun, wybuch, wandalizm, wypadek obejmuje zakres podstawowy ubezpieczenia cargo. W zakresie pełnym ubezpieczenie cargo obejmuje ponadto utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia również z powodu ryzyk niewymienionych w zakresie podstawowym. Polisę można ponadto rozszerzyć o załadunek i rozładunek przewożonych towarów lub o ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia (np. przewóz wartości pieniężnych, żywych zwierząt lub innego rodzaju ładunków). Rozszerzenia dostępne są za dopłatą dodatkowej składki.

Ubezpieczenie cargo – różnice pomiędzy polisą jednostkową i obrotową

W zależności od potrzeb ubezpieczającego, polisą cargo można objąć albo jednorazowy przewóz ładunku pomiędzy dwoma lokalizacjami lub całość transportów wykonywanych w określonym czasie. W pierwszym przypadku przedmiotem ubezpieczenia będzie określony rodzaj towaru, o sprecyzowanej wartości, przewożony z miejsca załadunku do miejsca rozładunku. Z kolei ubezpieczenie cargo w wersji obrotowej pozwala na objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich transportów realizowanych w określonym czasie (najczęściej w ciągu 12 miesięcy). W tej opcji wysokość składki kalkuluje się w oparciu o kilka zmiennych. Przede wszystkim rodzaj przewożonych towarów i łącznej wartości transportowanego mienia. Ponieważ składka w polisie obrotowej jest wyliczana na podstawie deklaracji ubezpieczającego, po zakończeniu okresu ubezpieczenia, następuje jej rozlicznie w oparciu o rzeczywistą wartość przewiezionych ładunków. Po rekalkulacji towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca nadpłatę (jeśli wartość była niższa niż deklarowana) lub wylicza kwotę dopłaty składki, jeśli wartość ładunku przekroczyła deklarację.

Ubezpieczenie cargo – wyłączenia

Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę w szerszym zakresie niż inne ubezpieczenia dla branży transportowej. W pełnym zakresie umożliwia ochronę ładunku od większości ryzyk i do pełnej wartości ładunku – w odróżnieniu od  ubezpieczenia OC przewoźnika, które zabezpiecza ładunek w wąskim zakresie i jedynie do wartości określonej odpowiednimi przepisami - przede wszystkim Konwencją CMR. W ubezpieczenie cargo wyłączona jest ochrona różnych rodzajów ładunku opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia udostępnianych na stronach firm ubezpieczeniowych. Większość towarzystw wyłącza między innymi: przewóz wartości pieniężnych, żywych zwierząt, przesyłek pocztowych, dokumentów lub bagażu osobistego. W ubezpieczeniu cargo wyłączone są również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, powstałe w rezultacie niewłaściwego zabezpieczenia ładunku oraz szkody będące wynikiem działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, wojny, aktów terroru, zamieszek, rozruchów, strajków i innych aktów przemocy.

Ubezpieczenie cargo - dane do kalkulacji

Składkę za ubezpieczenie cargo wylicza się w oparciu o kilka zmiennych. Przede wszystkim brane są pod uwagę czynniki takie jak rodzaj przewożonego ładunku, typ transportu a także wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (w polisie jednostkowej - jednego ładunku, a w polisie obrotowej - łącznej wartości ładunków). Pozostałe czynniki mające wpływ na wysokość składki to między innymi: liczba i wartość szkód z trzech ostatnich lat z ubezpieczenia cargo, rodzaj ubezpieczenia, dodatkowe klauzule, ustalenia indywidualne wykraczające poza OWU, i inne. Po indywidualnej ocenie ryzyka, możemy określić czy i jakie dodatkowe rabaty można uzyskać od składki taryfowej.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia cargo można znaleźć w oddzielnym artykule lub u naszych przedstawicieli - dane kontaktowe dostępne są w tym miejscu.