Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

...jaki jest zakres OC spedytora

OC spedytora

Zgodnie z definicją podaną w Kodeksie Cywilnym w zakres spedycji wchodzi wykonywanie czynności koniecznych do przemieszczenia towaru pomiędzy dwoma punktami. Określa to z art. 794 k.c., który dodatkowo zawiera informację, że spedytor nie jest zobowiązany do realizacji samej usługi przewozu. A zatem ubezpieczenie OC spedytora będzie dotyczyło odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności określonych w Kodeksie Cywilnym.

Do typowych usług spedycyjnych zalicza się najczęściej:

• wszelkiego rodzaju poradnictwo spedycyjne, związane z udzielaniem porad w zakresie przygotowania procesu transportu,
wybór rodzaju oraz środka transportu,
wybór przewoźników lub podwykonawców oraz zawieranie umów o przewóz lub podwykonawców,
nadzorowanie wszystkich procesów związanych z przemieszczeniem ładunku, a w szczególności jego przygotawaniem do transportu, załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem oraz przewozem towaru,
wybór rodzaju ubezpieczenia i ubezpieczanie ładunku.

Jak widać z powyższego, do jednych z najważniejszych zadań spedytora należy wybór przewoźnika realizującego samą usługę przewozu. Spedytor może oczywiście sam wykonać przewóz ładunku, ale wtedy występuje w roli przewoźnika i musi posiadać ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego (w ruchu krajowym lub międzynarodowym). Warto w tym miejscu podkreślić, że spedytor dochowując należytej staranności przy wyborze przewoźnika lub podwykonawcy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie przewozu. Nie zwalnia go to jednak z obowiązków wynikających z zaangażowania w proces spedycji, czyli przede wszystkim z pomocy swojemu zleceniodawcy w sprawach związanych z likwidacją szkody. W przypadku błędów popełnionych podczas wyboru przewoźnika (w tym zakresu ubezpieczenia OCP), środka transportu itp., odpowiedzialność za te błędy ponosi bezpośrednio spedytor.

Należy także podkreślić, że w przypadku w którym spedytor występuje jako przewoźnik, ale zleca realizację przewozu podwykonawcom, musi posiadać własne ubezpieczenie OC przewoźnika, ponieważ OC spedytora nie pokryje roszczeń wynikających z niewłaściwego wyboru przewoźnika. Brak takiego ubezpieczenia może skutkować koniecznością pokrycia szkody z własnego majątku. Warto pamiętać o tym przy podpisywaniu umów na wykonanie usługi spedycji, ponieważ np. użycie sformułowania "usługa przewozu" może powodować, że wykonawca w takim przypadku będzie traktowany jako przewoźnik, a nie spedytor. Odmową wypłaty odszkodowania z OC przewoźnika może skutkować także brak odpowiednich licencji, o czym często zapominają spedytorzy, biorący na siebie funkcje przewoźników.

 

Go back