Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

...co obejmuje ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy pozwala na kompleksową ochronę majątku przedsiębiorstwa. Towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły kompletne pakiety, które obejmują cały zakres działalności i uwzględniają specyfikę różnych branż. Ochrona działa zarówno w zakresie szkód wyrządzonych przez zdarzenia losowe - takie jak pożar, wichura, zalanie lub powódź, jak również w przypadku ryzyk kradzieżowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i innych. Ubezpieczenie firmy pozwala na objęcie ochroną wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Wartości materialne takie jak budynki, lokale, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, pieniądze ubezpiecza się przede wszystkim od ognia i innych zdarzeń losowych. Rzeczy ruchome i gotówkę można dodatkowo objąć ochroną od zdarzeń typu włamanie, rabunek lub kradzież w transporcie. Warto w tym miejscu nadmienić, że ubezpieczyciele wymagają minimalnych zabezpieczeń antykradzieżowych, które najczęściej sprowadzają się do stosowania drzwi i okien o określonej wytrzymałości oraz sprawnych zamków wielozapadkowych. W przypadku ubezpieczenia gotówki wymagane jest stosowanie zabezpieczeń określonych odrębnymi przepisami. Za dodatkowe zabezpieczenia, takie jak drzwi antywłamaniowe, system alarmowy lub dozór fizyczny ubezpieczający otrzymuje zniżki w tym ubezpieczeniu.

Równie istotnym elementem pakietu ubezpieczenia firmy jest odpowiedzialność cywilna w bardzo szerokim zakresie z dodatkowymi klauzulami, mającymi zastosowanie zależnie od specyfiki prowadzonej działalności. W tym rodzaju ochrony ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie wynikające ze szkód spowodowanych między innymi przez pracowników ubezpieczonego, w mieniu podlegającym obróbce lub innym czynnościom np. serwisowi lub konserwacji, w mieniu dozorowanym, szkody będące skutkiem zatruć, uszkodzeń ciała itp. Zakres ubezpieczenia OC pozwala w praktyce na ochronę dowolnego rodzaju prowadzonej działalności od wszelkich ryzyk, które się z tą działalnością wiążą.

Warto przy tym zaznaczyć, że ubezpieczenie firmy jest stosunkowo tanie, a pomimo tego daje bardzo szeroki zakres ochrony i pozwala na wszechstronne zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat tego i innych ubezpieczeń można uzyskać kontaktując się z naszym biurem. Zapraszamy do współpracy!

Go back